Regulamin sklepu internetowego purest.pl

§1
Definicje pojęć

Licencjodawca - spółka Purest sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5/131, 02-673 Warszawa, NIP: 5213911656, KRS 0000867838, REGON 387498075, kontakt info@purest.pl

Licencjobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie na stronie purest.pl

Regulamin - niniejszy dokument regulujący ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego purest.pl

Umowa licencyjna - umowa licencyjna zawarta pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorca, na mocy której Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencji na utwór w postaci wzoru nagrobka Purest

Zamówienie - oświadczenie woli Licencjobiorcy, składane podczas procesu zamówienia na purest.pl, prowadzące do zawarcia Umowy licencyjnej pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą

§2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług elektronicznych przez Licencjodawcę na stronie purest.pl
2. Licencjobiorca składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz Umową licencyjną i akceptuje je bez zastrzeżeń, a także że wskazane dokumenty zostały przedstawione Licencjobiorcy do wglądu w postaci elektronicznej przed zawarciem Umowy licencyjnej, wraz z możliwością ich zachowania i ewentualnego odtworzenia w przyszłości.
3. Korzystanie ze strony internetowej purest.pl możliwe jest przy wykorzystaniu standardowych przeglądarek internetowych obsługujących język JavaScript i korzystających z plików cookies.
4. Dla zachowania bezpieczeństwa przeglądania treści dostępnych w sieci Internet zaleca się korzystanie przez Licencjobiorcę z aktualnych wersji przeglądarek internetowych, aktualnego oprogramowania antywirusowego oraz aktualnego oprogramowania firewall, chroniącymi Licencjobiorcę przed niebezpiecznymi treściami i wirusami.
5. Licencjobiorca zobowiązuje się do:
- wprowadzania prawdziwych danych w formularzach,
- korzystania z wszelkich treści umieszczonych na stronie sklepu internetowego purest.pl z poszanowaniem praw własności intelektualnej oraz wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego,
- korzystania ze strony purest.pl zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi dobrymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3
Składanie i realizacja Zamówienia

1. W celu złożenia Zamówienia, po zapoznaniu się z ofertą dostępną na stronie purest.pl, Licencjobiorca wypełnia formularz Zamówienia podając wymagane dane.
2. Po wypełnieniu formularza Zamówienia, sprawdzeniu poprawności wprowadzonych danych oraz zapoznaniu się z zapisami Regulaminu i Umowy licencyjnej, Licencjobiorca może przejść do podsumowania i płatności.
3. Po dokonaniu płatności Licencjobiorca otrzymuje na wskazany w formularzu adres email potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz następujące dokumenty w wersji elektronicznej:
- dokument księgowy (faktura),
- Umowa licencyjna wraz ze wzorem formularza odstąpienia od Umowy licencyjnej,
- certyfikat uzyskania licencji.
4. W momencie dokonania płatności oraz wysłania do Licencjobiorcy potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta Umowa licencyjna pomiędzy Licencjodawcą i Licencjobiorcą.

§4
Formy płatności

1. W ramach sklepu internetowego purest.pl dostępne są następujące formy płatności realizowane poprzez:
a) przelew tradycyjny,
b) elektroniczny system płatności.
2. W przypadku dokonania wyboru przelewu tradycyjnego wpłatę należy wykonać zgodnie z informacjami znajdującymi się w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. W tym wypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta w momencie zaksięgowania płatności na rachunku Licencjodawcy.
3. Elektroniczny system płatności daje możliwość wykonania płatności między innymi przy pomocy szybkiego przelewu, mechanizmu BLIK oraz karty kredytowej. W tym wypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta automatycznie zaraz po dokonaniu płatności.

§5
Odstąpienie od Umowy licencyjnej

1. Licencjobiorca, będący konsumentem, może odstąpić od zawartej Umowy licencyjnej bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy licencyjnej. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Licencjobiorca musi poinformować Licencjodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy licencyjnej w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pocztą elektroniczną, na adres e-mail: info@purest.pl).
2. Licencjobiorca traci prawo do odstąpienia od Umowy licencyjnej, o którym mowa w p. 1 powyżej, jeżeli zażąda od Licencjodawcy, by przekazanie materiałów do oznaczenia nagrobka z informacją o ochronie prawnej w formie tabliczki, pliku z grawerem, informacji na temat wybranego wzoru czy kontakt do wykonawcy nastąpiło przed upływem 14 dniowego terminu do odstąpienia od Umowy licencyjnej, o którym mowa w p. 1 powyżej.

§6
Reklamacje

1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług w ramach sklepu internetowego purest.pl Licencjobiorca może składać przy wykorzystaniu poczty elektronicznej kierując wiadomość na adres info@purest.pl
2. W wiadomości należy podać dokładny opis reklamowanej usługi, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
3. Poprawnie złożona reklamacja zostanie rozpatrzona przez Licencjodawcę w przeciągu 14 dni od momentu jej otrzymania oraz przesłana w formie elektronicznej na adres email wskazany przez Licencjobiorcę w złożonej reklamacji.

§7
Postanowienia końcowe

1. Prawem stosowanym przy zawieraniu Umowy licencyjnej zawieranej przy wykorzystaniu sklepu internetowego purest.pl jest prawo polskie.
2. W przypadku braku zgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce niezgodnego zapisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory dotyczące Umów licencyjnych zawartych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości uzyskania porozumienia:
a) spory z konsumentami będą rozstrzygane przez sąd powszechny według właściwości ogólnej,
b) spory z zakładami kamieniarskimi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Licencjodawcy.
4. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03 grudnia 2023 r. i dotyczy Umów licencyjnych zawartych od dnia 03 grudnia 2023 r.