Polityka prywatności purest.pl

1) Przetwarzanie danych osobowych

a) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej RODO,
b) na zasadach opisanych w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Polityką Prywatności”, który obowiązuje od dnia 01.01.2020r.

2) Administrator

Administratorem danych osobowych jest:

Purest sp. z o.o., ul. Racjonalizacji 5/131, 02-673 Warszawa, NIP: 5213911656, KRS 0000867838, REGON 387498075

Kontakt do administratora danych osobowych: info@purest.pl

3) Źródło danych osobowych

Twoje dane osobowe są pozyskiwane:

a) bezpośrednio od Ciebie - przez dobrowolnie wypełnione formularze elektroniczne dostępne na stronie purest.pl np. podczas rejestracji w naszych systemach lub formularzach kontaktowych;
b) bezpośrednio od Ciebie - ustnie lub za pośrednictwem środków komunikacji, np. telefon, pocztę elektroniczną, chat;
c) w związku z wykonywaniem umowy (zawartej np. z Tobą, Twoim pracodawcą, dostawcą, klientem), w szczególności w celu realizacji zamówienia;
d) w związku z podjęciem działań przed zawarciem umowy;
e) z publicznie dostępnych rejestrów – w niektórych sytuacjach korzystamy z danych udostępnionych w publicznych rejestrach, np. CEIDG, KRS, Portal Podatkowy.

4) Cel i podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez Purest Sp. z o.o. w niżej wymienionych celach i zgodnie z podaną podstawą prawną:

a) nawiązanie i podtrzymanie relacji handlowej lub biznesowej – jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku z realizacją zamówienia;
b) utrzymywanie Twojego konta w naszym systemie transakcyjnym - jest to nasz prawnie uzasadniony interes w związku ze sposobem organizacji naszych procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz wymogami technologicznymi;
c) realizacja umowy, w szczególności realizacja zamówienia złożonego środkami komunikacji elektronicznej – wykonanie umowy;
d) świadczenie usług wsparcia – nasz prawnie uzasadniony interes związany z monitorowaniem wykorzystania usług wsparcia oraz dokumentowania ich przebiegu i zakresu;
e) obsługa reklamacji – wykonanie umowy;
f) sporządzanie, przechowywanie i prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji – nasz obowiązek prawny;
g) prowadzenie rejestru korespondencji - nasz prawnie uzasadniony interes związany z dokumentowaniem okoliczności wykonania umowy oraz umożliwieniem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
h) obsługa należności (w tym z użyciem zautomatyzowanego podejmowania decyzji) - nasz prawnie uzasadniony interes polegający na egzekwowaniu należności i zapobieganiu zwiększania zaległości;
i) wysyłanie informacji handlowych – Twoja zgoda na przetwarzanie;

5) Kategorie danych osobowych

W zależności od okoliczności i zakresu współpracy, Purest Sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane w różnym zakresie. Co do zasady, to Ty decydujesz jakie dane nam udostępniasz i w jaki sposób korzystasz z naszych usług. Najczęściej przetwarzamy Twoje Dane Adresowe (np. imię, nazwisko lub nazwę podmiotu, ulicę, miejscowość, kod pocztowy) i/lub Dane Firmowe (np. nazwę jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy, Imię i Nazwisko osoby fizycznej wykonującej działalność zawodową, ulica, miejscowość, kod pocztowy, NIP, czasami również REGON, adres poczty elektronicznej). W celu założenia i korzystania z konta w naszym systemie transakcyjnym niezbędne jest przetwarzanie Twojego adresu poczty elektronicznej i plików „cookies”. Przetwarzanie wspomnianych danych jest niezbędne w celu umożliwienia świadczenia przez nas usług drogą elektroniczną, dostarczenia zamówionego dzieła i prowadzenia wymaganych prawem dokumentów księgowych (np. faktur). Jeżeli nie podasz tych danych lub nie pozwolisz na przetwarzane plików „cookies” - niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia (usługi świadczone drogą elektroniczną). Jeśli udostępnisz nam swoje Dane Kontaktowe (np. imię, nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej lub inny identyfikator internetowy) - będziemy w stanie informować Cię o postępach realizacji Twojego zamówienia lub przebiegu wykonywania umowy oraz istotnie podniesie to jakość naszej relacji biznesowej. W związku z Twoją płatnością możemy przetwarzać Dane Rozliczeniowe (np. numer konta bankowego, identyfikator nadany przez podmiot realizujący płatność). Jeśli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dane tego typu – musisz dokonać płatności gotówką. Wyżej opisane dane osobowe przetwarzamy z uwzględnieniem zasad: rozliczalności, przejrzystości, prawidłowości, rzetelności, integralności i poufności.

6) Kategorie odbiorców danych osobowych

Generalnie nie udostępniamy danych osobowych osobom/podmiotom trzecim. W związku z realizacją zamówień/umów możemy jednak udostępniać lub powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych osobom lub podmiotom w przypadkach uzasadnionych wykonywaniem umowy, obowiązkiem prawnym, naszym prawnie uzasadnionym interesem lub korzystając z Twojej wyraźnej zgody.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać innym administratorom:

a) operatorom pocztowym (podmiotom prowadzącym działalność pocztową i/lub kurierską) – np. w celu dostarczania przesyłek i korespondencji;
b) instytucjom finansowym (bankom, podmiotom pośredniczącym w płatnościach) – np. w związku z realizacją płatności, zwrotami itp;
c) podmiotom związanym z obsługą wierzytelności (komornicy, windykatorzy, biura informacji gospodarcze) – np. w związku z koniecznością wyegzekwowania należności;
d) dostawcom (producenci, dystrybutorzy, hurtownie, dostawcy) – np. w związku z uzyskaniem cen specjalnych lub usługą wsparcia;
e) wykonawcom – np. w związku ze zleconą przez Ciebie realizacją przygotowanego przez nas projektu;

Ponadto możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych podmiotom przetwarzającym:

a) agencjom (agencje reklamowe i marketingowe, podmioty pośredniczące w organizacji akcji marketingowych) i tylko za Twoją zgodą – np. akcje reklamowe i promocyjne, organizacja wydarzeń i szkoleń;
b) usługodawcom IT (podmiotom obsługującym nasze systemy informatyczne lub świadczące nam usługi wsparcia technicznego, podmioty udostepniające narzędzia teleinformatyczne, w tym statystyczne, operatorzy telekomunikacyjni, dostawcy usług chmurowych) – np. Google Analytics, korzystanie z zasobów i narzędzi informatycznych oraz usług, w tym przetwarzania danych w „chmurze”;
c) podwykonawcom (naszym doradcom, konsultantom, audytorom, pomocy prawnej, podatkowej, rachunkowej i innym podwykonawcom);

7) Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

Twoje dane osobowe możemy przechowywać od momentu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy do czasu jej wykonania, a także po jej zakończeniu, w celu:

a) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami prawa podatkowego - typowo 5 lat;
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym umożliwienia obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - typowo 10 lat;
c) utrzymywania relacji biznesowej oraz konta w naszym systemie transakcyjnym, obsługi wsparcia - do dnia uwzględnienia Twojego prawa do: usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d) marketingu bezpośredniego – do dnia wycofania Twojej zgody na przetwarzanie;

8) Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo do ochrony swoich danych osobowych, w szczególności masz prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych;
b) sprostowania swoich danych osobowych;
c) usunięcia swoich danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
f) przenoszenia swoich danych osobowych;
g) wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie;
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Generalnego Inspektora Danych Osobowych;

9) Pliki „cookies” i automatyczne podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez nas pliki „cookies” są wykorzystywane w celu umożliwienia działania systemu oraz w celach technicznej statystyki realizowanej przy wykorzystaniu narzędzia Google Analytics. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10) Zmiany Polityki Prywatności

Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności bez podawania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie. O treści zmian poinformujemy na stronie internetowej purest.pl